Legitymacje

Legitymację wydaje się wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Właściwość miejscową powiatowego / miejskiego zespołu ustala się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy (a nie jak w przypadku składania wniosków o wydanie orzeczenia – według miejsca stałego pobytu).

Stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się
w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Od 1.08.2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Z dniem 01.09.2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające wygląd samej legitymacji a organem wystawiającym dokument staje się powiatowy / miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (wcześniej był nim starosta).

Nowe legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,
  • bezterminowo – dla osób które ukończyły 60 rok życia i posiadają orzeczenie wydane na stałe.

Otrzymanie legitymacji zwolnione jest z opłat urzędowych.

W przypadku utraty nowej legitymacji, zespół wydaje na wniosek strony duplikat – pobiera wówczas opłatę w wysokości 15 zł.
Legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony.

Więcej informacji na stronie MRPiPS.