Mieszkania treningowe lub wspomagane (wcześniej chronione)

Mieszkania, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach prowadzi 10 mieszkań na terenie miasta Gliwice:

 1. Mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Wilgi 5/1a.
 2. Mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Zimnej Wody 4A/1.
 3. Mieszkanie treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zawiszy Czarnego 12/12.
 4. Mieszkanie treningowe dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Kopalnianej 12/4.
 5. Mieszkanie treningowe dla osób doświadczających przemocy, współuzależnionych w ramach programu “Rozwiń skrzydła-uwierz w siebie” przy ul. Siemińskiego 14-16/4.
 6. Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Drzymały 3/2.
 7. Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Kozielskiej 34/2.
 8. Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Lompy 6/6.
 9. Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Al. Przyjaźni 9/5.
 10. Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przy ul. Tarnogórskiej 82/3.

Mieszkania funkcjonują na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z późn. zm.);
 3. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych;
 4. aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1090/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
 5. aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 6. zarządzenia nr 91/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych treningowych i mieszkania chronionego wspieranego na mieszkania treningowe i mieszkanie wspomagane.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkań chronionych, należy kontaktować się z pracownikiem Działu Analityczno-Strategicznego, przy ul. Górnych Wałów 9, tel. 32 335 96 30 (czynne pn. 9:00 – 16:30; wt – czw. 8:00 – 13:00; pt: 8:00 – 12:00).

Ponadto zachęcamy do zapoznania się „Regulaminem rekrutacji do mieszkań”