Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione  w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

 • osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach prowadzi 5 mieszkań chronionych na terenie miasta Gliwice.

 1. Mieszkanie chronione wspierane dla osób niepełnosprawnych  przy ul. Wilgi.
 2. Mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Zimnej Wody.
 3. Mieszkanie chronione treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zawiszy Czarnego.
 4. Mieszkanie chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Kopalnianej.
 5. Mieszkanie chronione treningowe dla osób doświadczających przemocy, współuzależnionych w ramach programu “Rozwiń skrzydła-uwierz w siebie” przy ul. Siemińskiego.

Mieszkania działają na podstawie:

 • Art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650, 700/
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych /Dz.U. z 2018r poz. 822/
 • Uchwały Nr XXXIX/831/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawach szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych z późn. zm.
 • Zarządzenia nr 16/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych i mieszkania chronionego wspieranego
 • Zarządzenia nr 18/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z dnia 28 marca 2018 r w sprawie zmiany zarządzenia organizacyjnego nr 16/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych i mieszkania chronionego wspieranego

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym w miejscu pobytu osoby kierowanej do mieszkania.

W sprawie informacji dotyczących możliwości ubiegania się o skierowanie do mieszkań chronionych, należy kontaktować się z pracownikiem Działu Analityczno-Strategicznego, przy ul. Górnych Wałów 9, tel. 32 3359623 (czynne pn. 9:00 – 16:30; wt – czw. 8:00 – 13:00; pt: 8:00 – 12:00).