Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby  niepełnosprawne (w tym dzieci  i młodzież):

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • posiadają dofinansowanie do wnioskowanego przedmiotu w ramach NFZ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • podpisaną przez Wnioskodawcę fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) oraz kwotę udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną  przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie  „za zgodność z oryginałem”

lub

ofertę cenową na wnioskowany przedmiot określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, wraz z kserokopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego),
  • potwierdzenie dokonania zapłaty za wnioskowane środki w części nie objętej dofinansowaniem (jeśli nie wskazane na fakturze).

 

Wnioski    rozpatrywane  są  po  otrzymaniu  funduszy PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel i realizowane są w kolejności ich złożenia.

Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.

Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do realizacji na rok następny.

 

UWAGA!!! W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych.

 

 

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania
Wnioski do pobrania