Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia “Za życiem”

Wnioski w sprawie:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń opiekuńczych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia “Za życiem”

od osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gliwic (miejsce zameldowania nie jest istotne) realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski od mieszkańców Gliwic przyjmowane są w Siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9

Wnioski przyjmowane są na parterze siedziby. Przy wejściu znajduje się biletomat, z którego należy pobrać numer zgodnie z kategorią załatwianej sprawy. Pobranie biletu jest obligatoryjne.

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek: 9:00 – 16:30
Wtorek 8:00 – 12:00 (ustal termin)*
Środa: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
Czwartek: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
Piątek: 9:00 – 11:00

Telefon 32 335 97 14, 32 335 97 20 *

* informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach od 7.30 do 14.00.

Wnioski na okres 2023/2024 przyjmowane są od 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 r.

Wnioski można również składać za pośrednictwem:

  • poczty (papierowo)
  • elektronicznej: bankowość internetowa; PIU; ePUAP.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski na okres 2022/2023:

  • świadczenie (poza przypadkami wskazanymi w ustawie) przysługuje od miesiąca złożenia wniosku

Wnioski na okres 2023/2024 przyjmowane są od 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2023 r.

Kiedy otrzymam decyzję?

Ośrodek realizuje wnioski o świadczenia według daty wpływu. Decyzje administracyjne wydawane są niezwłocznie, nie dłużej, niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej, niż w ciągu dwóch miesięcy.

W okresie od lipca danego roku (bardzo duża ilość wniosków wynikająca z rozpoczęcia okresu zasiłkowego/świadczeniowego) terminy na wydanie decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy zostały określone w przepisach szczegółowych (są inne, niż przewidują przepisy KPA).

Złożyłam/złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam decyzji?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę, wystąpienie do pracodawcy o udostępnienie danych, konieczność pozyskania danych o dochodach z Urzędu Skarbowego w przypadku złożenia korekty do zeznania.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na wydanie decyzji w późniejszym terminie.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia klient musi odebrać decyzję administracyjną.

W każdej decyzji administracyjnej/informacji określony jest termin, w którym będą realizowane wypłaty. Harmonogram wypłat dostępny jest w zakładce terminarz wypłat.

W każdym miesiącu naliczana jest dodatkowa lista wypłat dla osób, które nie otrzymały wypłaty we wskazanym terminie z zachowaniem wymaganego w decyzji okresu. Terminy dodatkowych wypłat również wskazane są w terminarzu wypłat.

Brak odebrania lub nieodebranie odpowiednio wcześniej decyzji zarówno przed terminem głównym, jak i dodatkowym skutkować może wypłatą w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wypłata świadczeń w poszczególnych miesiącach przypada na inny dzień.

Prosimy o szybki odbiór decyzji administracyjnych, w celu sprawnego wypłacenia Państwu świadczeń.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Otrzymałem wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.