Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia “Za życiem”

Wnioski w sprawie:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń opiekuńczych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia wychowawczego (500+)
  • świadczenia “Za życiem”

od osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gliwic (miejsce zameldowania nie jest istotne) realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski od mieszkańców Gliwic przyjmowane są w Siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9

Wnioski przyjmowane są na parterze siedziby. Przy wejściu znajduje się biletomat, z którego należy pobrać numer zgodnie z kategorią załatwianej sprawy. Pobranie biletu jest obligatoryjne.

Ze względu na COVID-19 prosimy o umieszczenie wypełnionych wniosków w zamkniętej kopercie w urnie znajdującej się przy wejściu do budynku (poniedziałek od 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku od 8.00 do 14.30 oraz w piątek od 8.00 do 12.30). W celu wrzucenia dokumentu do urny nie należy pobierać biletu.

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek 09:00-16:30

Środy 08:00-13:00 – wyłącznie klienci, którzy mają ustalony termin wizyty w ramach usługi “ustal termin”

Czwartek 08:00-13:00

 

Telefon 32 335 97 14, 32 335 97 20 *

* informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach od 7.30 do 14.00.

Wnioski na okres 2021/2022 przyjmowane są od 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2021 r.

Wnioski można również składać za pośrednictwem:

  • poczty (papierowo)
  • elektronicznej: bankowość internetowa; PIU; ePUAP.
Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej.

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie. Szczegółowa instrukcja uzupełnienia wniosku elektronicznego dostępna jest w zakładce złóż wniosek przez bankowość internetową.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski na okres 2020/2021:

  • świadczenie (poza przypadkami wskazanymi w ustawie) przysługuje od miesiąca złożenia wniosku

Wnioski na okres 2020/2021 przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2021/2022 przyjmowane są od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną od 1 lutego 2021 r.

Kiedy otrzymam decyzję?

Ośrodek realizuje wnioski o świadczenia według daty wpływu. Decyzje administracyjne wydawane są niezwłocznie, nie dłużej, niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej, niż w ciągu dwóch miesięcy.

W okresie od lipca danego roku (bardzo duża ilość wniosków wynikająca z rozpoczęcia okresu zasiłkowego/świadczeniowego) terminy na wydanie decyzji na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy zostały określone w przepisach szczegółowych (są inne, niż przewidują przepisy KPA).

W przypadku świadczenia wychowawczego przyznanie przez organ świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.

Złożyłam/złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam decyzji?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę, wystąpienie do pracodawcy o udostępnienie danych, konieczność pozyskania danych o dochodach z Urzędu Skarbowego w przypadku złożenia korekty do zeznania.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na wydanie decyzji w późniejszym terminie.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia klient musi odebrać decyzję administracyjną (nie dotyczy świadczenia wychowawczego od 01.07.2019 r.).

W każdej decyzji administracyjnej/informacji określony jest termin, w którym będą realizowane wypłaty. Harmonogram wypłat dostępny jest w zakładce terminarz wypłat.

W każdym miesiącu naliczana jest dodatkowa lista wypłat dla osób, które nie odebrały decyzji administracyjnej z zachowaniem wymaganego w decyzji okresu. Terminy dodatkowych wypłat również wskazane są w terminarzu wypłat.

W każdym miesiącu naliczana jest dodatkowa lista wypłat dla osób, które nie otrzymały wypłaty we wskazanym terminie z zachowaniem wymaganego w decyzji okresu (z pewnymi wyjątkami w zakresie świadczenia wychowawczego). Terminy dodatkowych wypłat również wskazane są w terminarzu wypłat.

Brak odebrania lub nieodebranie odpowiednio wcześniej decyzji zarówno przed terminem głównym, jak i dodatkowym skutkować może wypłatą w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat (nie dotyczy świadczenia wychowawczego).

Wypłata świadczeń w poszczególnych miesiącach przypada na inny dzień.

Prosimy o szybki odbiór decyzji administracyjnych, w celu sprawnego wypłacenia Państwu świadczeń.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Otrzymałem wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.