Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

INFORMACJE OGÓLNE

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach przy ul. Władysława Sikorskiego 134, rozpoczął swą działalność 01.06.2018 r.

W/w jest placówką Ośrodka Pomocy Społecznej i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163).
 2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej\z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r., Nr 43, poz. 418).
 3. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,  zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży,

a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

 

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach . Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane.

ORGANIZACJA PRACY DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia;
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

w zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla osiemnastu mieszkańców;
 • zapewnienie pomieszczenia do spania oraz wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego;
 • ogólnodostępne łazienki;
 • ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania i spożywania posiłków;
 • zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia;

w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 • środki higieny osobistej, środki dezynfekujące, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:

 • podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem;
 • tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci;
 • stwarzanie warunków do rozwoju osobowego;
 • poszanowanie sfery prywatności mieszkańców;
 • opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach;
 • indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane w ramach programów usamodzielnienia.

 

Pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi wskazaniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.