Nabór 20/OIK/OPS/2024 – pracownik socjalny – oferty do 26.05.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru 20/OIK/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni  kandydata na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie pracy socjalnej oraz innych działań, w tym usług społecznych, na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy w przezwyciężeniu szeroko rozumianego kryzysu,
 2. prowadzenie działań interwencyjnych związanych ze zgłoszeniem sytuacji kryzysowej,
 3. pomoc w wykorzystywaniu przez osobę/rodzinę swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy swojej sytuacji, m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej,
 4. realizowanie pracy socjalnej zgodnie z etapami metodycznego działania nastawionej na zmianę osoby/rodziny poprzez stworzenie odpowiedniej relacji pomocowej,
 5. udostępnianie osobie/rodzinie usług (społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych) oraz działań pomocowych,
 6. realizowanie innych działań pomocowych krótkoterminowych, w tym: świadczenie podstawowej pracy socjalnej, np. pomoc w wykorzystywaniu przez osobę/rodzinę swoich uprawnień i zasobów; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych; pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej  odpowiedniego poradnictwa,
 7. reprezentowanie interesów osób/ rodzin, pośredniczeniem w kontaktach z instytucjami,
 8. rozszerzanie sieci kontaktów poprzez ułatwienie osobie/rodzinie nawiązywania kontaktów z innymi, aktywizowaniem do poszukiwania zasobów w swoim otoczeniu,
 9. budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych,
 10. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,
 11. inicjowanie procedury Niebieskiej Karty poprzez jej założenie,
 12. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowaniem działań samopomocowych zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób, rodzin, grup i społeczności.
 13. świadczenie pracy w systemie zmianowym.

Warunki pracy:

 1. praca w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134,
 2. praca w systemie zmianowym,
 3. praca w systemie 12 godzinnym,
 4. praca w weekendy i święta.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320)

Kompetencje:

 • otwartość i uczciwość w relacjach
 • komunikatywność
 • zorientowanie na rozwiązania i porozumienie
 • empatia

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. zatrudnienie od czerwca 2024 r.,
 4. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 5. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 6. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 7. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 8. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 9. nagrody okresowe,
 10. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 11. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 12. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie brutto: od 4 300,00 zł + 400,00 zł dodatek za pracę w terenie.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 26.05.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 20/OIK/OPS/2024 na wolne stanowisko  pracownik socjalny”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10),
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.