Nabór 19/DWR/OPS/2024 – asystent rodziny – oferty do 2.06.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru:19/DWR/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zatrudni kandydatów na stanowisko asystenta rodziny w Dziale Wsparcia Rodziny.

Główne obowiązki:

wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Szczegółowy zakres zadań asystenta określa art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Warunki pracy:

Praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w siedzibie Działu Wsparcia Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, przy ul. Sikorskiego 134.

Wymagania:

 1. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia o którym mowa w pkt b) i c) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 3. kandydat wypełniania obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. obywatelstwo polskie.

Dodatkowym atutem będą:

Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

Kompetencje:

otwartość, umiejętność pracy w zespole, empatia, komunikatywność, cierpliwość, zaangażowanie, asertywność.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu od czerwca 2024 r.,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie brutto: od 4 300,00 zł + 250,00 zł dodatku za pracę w terenie.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 02.06.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór numer 19/DWR/OPS/2024 na wolne stanowisko: asystent rodziny

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem kandydat przedkłada, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.