Nabór 14/SPR/OPS/2024 – psycholog 0,5 etatu – oferty do 28.04.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 14/DWR/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni kandydatów na stanowisko: psycholog (0,5 etatu) w Dziale Wsparcia Rodziny.

 Główne obowiązki:

 1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz form terapeutycznych,
 2. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla klientów skierowanych przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz innych specjalistów,
 3. udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji klienta,
 4. sporządzanie diagnozy psychologicznej,
 5. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz kwalifikowanie klientów do odpowiednich form wsparcia,
 6. udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikom socjalnym, asystentom rodziny oraz innym specjalistom, zatrudnionym OPS w Gliwicach,
 7. inicjowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i rodziców,
 8. inicjowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych,
 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, organizacjami i instytucjami, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. sporządzanie raportów z powierzonych zadań.

Warunki pracy:

Praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w siedzibie Działu Wsparcia Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, przy ul. Sikorskiego 134. Praca z monitorem ekranowym.

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem

Dodatkowym atutem będą:

Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem.

Kompetencje:

 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i własna inicjatywa,
 • umiejętność zachowania obiektywizmu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze 0,5 etatu od kwietnia 2024 r.,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 11. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie: 2 150,00 zł brutto.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne/

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 28.04.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 14/DWR/OPS/2024 na wolne stanowisko: psycholog”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem kandydat przedkłada, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.