Nabór 13/DŚ/OPS/2024 – pracownik socjalny (2 etaty) – oferty do 28.04.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 13/DŚ/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni  kandydata na stanowisko: pracownik socjalny (2 etaty) w Dziale Świadczeń.

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie postępowań, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych jednostek.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy stanowiące przyczynę trudnej sytuacji życiowej.
 4. Informowanie odpowiedniej instytucji/specjalisty, w tym pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej i usług, o konieczności podjęcia działań wspierająco-interwencyjnych i podejmowanie działań do czasu przejęcia sprawy przez innego specjalistę. Inicjowanie procedury „Niebieskie Karty”.

Warunki pracy:

Praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Ziemowita 1.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901).
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 3. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 4. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Kompetencje:

 • empatia, otwartość, komunikatywność, zaangażowanie,
 • odporność na pracę pod presją czasu.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 11. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie brutto: 4 300,00 zł + 400,00 zł dodatek za pracę w terenie.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 28.04.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 13/DŚ/OPS/2024 na wolne stanowisko: pracownik socjalny”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10),
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.