Kategorie

Archiwalne

Zajęcia klubowe w WTZ

Program “Zajęcia klubowe WTZ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości składania przez podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” .

Zbliżająca się tura naboru dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie do 15 listopada 2022 r.

Cel programu:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Warunki uczestnictwa w programie.

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji. Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.