Kategorie

Archiwalne

POMOC PFRON DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -UCZESTNIKÓW ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I AKTYWIZACYJNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wsparcie polega na przyznaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w miesiącu w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku.

Wsparcie skierowane jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

które korzystały z:

  1. zajęć w warsztatach terapii zajęciowej;
  2. zajęć w środowiskowych domach samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. zajęć w dziennych domach pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. zajęć w placówkach rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. zajęć w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. zajęć w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (osoby pełnoletnie od 18 do 25 roku życia);
  7. są wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe, (osoby pełnoletnie od 18 do 25 roku życia).

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 4 września 2020 r. z pośrednictwem System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl , za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 lub Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34, 44-100 Gliwice.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

UWAGA!

OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK W KWIETNIU W CELU OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA ZA  TRZY MIESIĄCE, MUSZĄ PONOWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA JEDEN MIESIĄC W CELU OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA ZA MIESIĄC MAJ