Kategorie

Archiwalne

Informacja dot. okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy, iż:

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 09 MARCA 2020 r.** – 29 WRZEŚNIA 2024 r.
  • zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego***orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  1. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. – 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

*** Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.