Kategorie

Archiwalne

Informacja na temat realizacji opieki wytchnieniowej

Zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu wojewódzkiego „opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych” określona w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” (Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.) nie będzie obecnie realizowana z uwagi na brak odpowiednich zapisów prawnych umożliwiających jej realizację.

Obecnie trwają prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad zmianą zapisów Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, aby umożliwić gminom realizację tej formy wsparcia.