Dochód rodziny

Dochód rodziny

W zakresie świadczeń uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego kluczową rolę odgrywają dochody rodziny.

Uwzględniane są dochody wszystkich pełnoletnich (na dzień złożenia wniosku) członków rodziny.

Weryfikowana jest sytuacja dochodowa począwszy od roku bazowego do nadal.

Ustalając dochód rodziny w okresie 2016/2017 (trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku w zakresie świadczeń rodzinnych oraz od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego) rokiem bazowym jest rok 2015 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2015 do nadal).

Ustalając dochód rodziny do świadczenia wychowawczego (500+) w okresie 2016/2017 (trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017) rokiem bazowym jest rok 2014 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2014 do nadal).

Ustalając dochód rodziny w okresie 2017/2018 (trwającym od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku w zakresie świadczeń rodzinnych oraz od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego) rokiem bazowym jest rok 2016 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2016 do nadal).

UZYSKANIE DOCHODU oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

UTRATA DOCHODU oznacza to to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

Przykład I – nie nastąpiła utrata/nie nastąpiło uzyskanie dochodu

Jeżeli wnioskodawca oraz pełnoletni członkowie rodziny pracują nieprzerwanie u tego samego pracodawcy w ramach tego samego rodzaju umowy (bez świadectwa pracy, bez jakichkolwiek przerw w zatrudnieniu) począwszy od (minimum) roku bazowego do nadal = zachowana jest ciągłość zatrudnienia.

W takiej sytuacji Ośrodek samodzielnie pozyskuje informację o dochodach za rok bazowy z Urzędu Skarbowego oraz o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!

Jeżeli nastąpiło przekształcenie się firmy (bez uzyskania świadectwa pracy) należy fakt ten zgłosić pracownikowi przyjmującemu wniosek, przedstawiając dokument świadczący o przekształceniu firmy.

DO WNIOSKU (UZALEŻNIONEGO OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO) NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1.oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/świadczeniowy (obligatoryjnie),

Wzór oświadczenia zasiłki rodzinne wraz z dodatkami/jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka/SZO

Wzór oświadczenia świadczenie wychowawcze (500+)

Wzór oświadczenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/świadczeniowy(fakultatywnie),

3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/świadczeniowy (fakultatywnie).
4. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (w szczególności):

 • PIT 11/PIT 40a
 • PIT na podstawie, którego rozliczany był dochód z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
 • świadectwa pracy
 • umowy zlecenie
 • umowy o dzieło
 • zaświadczenie wskazujące na uzyskany dochód w roku bazowym lub okres zatrudnienia w przypadku braku dysponowania dokumentem PIT lub świadectwem pracy/umową.

W przypadku utraty jakiegokolwiek dochodu z roku bazowego należy dołączyć wszystkie PITy.

Okresy zatrudnienia wynikające z przedstawionych umów powinny być zgodne z okresami odprowadzonych składek zdrowotnych.

Przykład:

Wnioskodawca zatrudniony był na umowę o pracę od 10 lat w zakładzie XYZ. W 2017 r. otrzymał świadectwo pracy. Składając wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2017/2018 klient powinien dostarczyć PIT11 za rok 2016 oraz świadectwo pracy.

5. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym (w szczególności):

 • PIT 11/PIT 40a
 • w szczególności umowa wskazującą na rozpoczęcie wykonywania pracy

Przykład:

Wnioskodawca został zatrudniony na umowę o pracę od 13.10.2016 r. w zakładzie XYZ.
W 2016 r. otrzymał dochód w wysokości 5 000 zł. Składając wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2017/2018 klient powinien dostarczyć PIT 11 za rok 2016, a jego dochód zostanie podzielony przez 3 miesiące. Do dochodu rodziny zostanie doliczony dochód w wysokości 1 666,67 zł (5000 zł : 3 miesiące).

6. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym:

 • zaświadczenie za miesiąc następujący po podjęciu zatrudnienia

Przykład:

Wnioskodawca podjął zatrudnienie na umowę o pracę od 13.07.2017 r. w zakładzie XYZ. Składając wniosek o zasiłek rodzinny na okres 2017/2018 klient powinien dostarczyć umowę o pracę oraz zaświadczenie za miesiąc sierpień 2017 r. o dochodzie uzyskanym. Do dochodu rodziny zostanie doliczony dochód z miesiąca sierpnia 2017 r.