Aktualności – Nowa jakość pomocy społecznej

logotypy Unii Europejskiej

07.05.2021 r.

Zakończenie realizacji projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”

Z dniem 30.04.2021 r. zakończono realizację projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w wyniku którego nastąpiło rozdzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wdrożenie tego modelu miało na celu reorganizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach służącą optymalnemu wykorzystaniu kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostce.

W projekcie wzięło udział 166 pracowników tut. Ośrodka.

Uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymali wsparcie w formie szkoleń/konsultacji/superwizji/usług eksperckich takich, jak:

  • doradczo-konsultacyjna usługa ekspercka niezbędna do przygotowania OPS do wdrożenia usprawnień organizacyjnych,
  • doradczo-konsultacyjna usługa ekspercka niezbędna do opracowania narzędzi i raportu,
  • usługi szkoleniowe i konsultacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy prawnej,
  • usługi szkoleniowe wzmacniające potencjał kadry zarządzającej,
  • usługi podnoszące poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług,
  • usługi szkoleniowe podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz usług profilaktyki wypalenia zawodowego,
  • superwizje indywidualne i grupowe dla pracowników socjalnych,
  • szkolenia z zakresu polityki równościowej,
  • usługi szkoleniowe z zakresu obsługi klienta,
  • szkolenia podnoszące poziom wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

Pracownicy tut. Ośrodka we własnym zakresie przygotowali szkolenia: wolontariat w pracy pracownika socjalnego, praca z osobami zadłużonymi oraz mentoring i superwizja koleżeńska.

Ponadto w ramach projektu zakupiono m.in. materiały podnoszące poziom wiedzy prawnej, a dla poprawy jakości świadczonych usług m.in. klimatyzatory i telefony komórkowe dla pracowników socjalnych oraz kompleksowe wyposażenie pokoju pracy zespołu ds. pierwszego kontaktu w meble i sprzęt elektroniczny oraz „Kącik dla dzieci”.

Ponadto dokonano zakupu  środków ochrony dla pracowników OPS Gliwice w związku z pandemią COVID-19, w tym: termometrów bezdotykowych, maseczek, rękawic i fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, generatorów ozonu do dezynfekcji dokumentów i pomieszczeń.

15.04.2021 r.

Rozpoczęcie realizacji miniwykładów/konsultacji z zakresu klinicznej pracy socjalnej w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W kwietniu 2021 r. w ramach szkoleń podnoszących poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług rozpoczęto miniwykłady/konsultacje z zakresu klinicznej pracy socjalnej.

Celem spotkań, prowadzonych przez lekarzy psychiatrów, jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w zakresie pracy z osobami, u których zdiagnozowano zaburzenia psychicznie lub u których występuje podejrzenie zaburzeń.

Spotkania są realizowane w formie zdalnej ze względu na pandemię Covid-19.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

26.02.2021 r.

Usługi szkoleniowe i konsultacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy prawnej uczestników projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W okresie marzec–kwiecień 2021 r. odbędą się szkolenia i konsultacje prawne dla ok. 36 uczestników projektu (kadra zespołu do spraw świadczeń i zespołu do spraw pierwszego kontaktu).

Wsparcie ma na celu uzupełnienie i ujednolicenie wiedzy prawnej m.in. z zakresu KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Spotkania będą realizowane w formie zdalnej ze względu na pandemię Covid-19.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

25.01.2021 r.

Wydłużenie terminu realizacji projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społeczne,j w Gliwicach”

Ze względu na utrudnienia w realizacji projektu, wynikające z sytuacji epidemicznej na terenie kraju, po uzyskaniu aprobaty Instytucji Pośredniczącej podjęto decyzję o wydłużeniu terminu realizacji projektu o kolejne 2 miesiące, tj. do 30 kwietnia 2021 r.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

15.01.2021 r.

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu obsługi klienta w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W okresie styczeń – luty 2021 r. odbędą się szkolenia z obsługi klienta dla ok. 15 pracowników OPS Gliwice wchodzących w skład kadry zespołu ds. pierwszego kontaktu oraz pracowników administracyjnych obsługujących sekretariaty.

Szkolenie, ze względu na trwający stan epidemii COVID-19, będzie realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

22.12.2020 r.

Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W grudniu br. rozpoczęła się realizacja cyklu szkoleń podnoszących poziom kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej i usług. W okresie grudzień 2020 r. – luty 2021 r. odbędą się warsztaty z  zakresu metodologii, metodyki, motywacji i interwencji w pracy socjalnej, a także warsztaty z zakresu pracy socjalnej z określonymi grupami problemowymi oraz szkolenia specjalistyczne.

Realizacja szkoleń ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

30.10.2020 r.

Realizacja projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)” w czasie epidemii COVID-19

Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii Covid-19, we wrześniu i październiku br. spotkania w ramach projektu były nadal realizowane w sposób hybrydowy – w trakcie szkoleń prowadzący łączyli się z uczestnikami/czkami projektu za pośrednictwem aplikacji internetowych.

Takie rozwiązania zapewniły ciągłość realizacji zadań w projekcie.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

30.09.2020 r.

Usługi szkoleniowe wzmacniające potencjał kadry zarządzającej w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W październiku br. kadra zarządzająca, bezpośrednio zaangażowana we wdrażanie zmiany organizacyjnej w tut. Ośrodku, rozpocznie udział w cyklu szkoleń wzmacniających potencjał kadry zarządzającej.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

3.08.2020 r.

Wydłużenie terminu realizacji projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”

W związku z obecną sytuacją w kraju i koniecznością okresowego wstrzymania lub ograniczenia niektórych działań w projekcie w czasie tzw. „lock down’u”, po uzyskaniu aprobaty Instytucji Pośredniczącej podjęto decyzję do wydłużeniu terminu realizacji projektu o dodatkowe 90 dni, tj. do 28.02.2021 r.
Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

10.07.2020 r.

Superwizja dla pracowników socjalny w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej (…)” ma realny wpływ na komfort i jakość pracy zatrudnionych pracowników socjalnych. W lipcu pracownicy socjalni Zespołów pracy socjalnej i usług rozpoczną superwizje metodycznej pracy socjalnej.

Superwizja pracy socjalnej służy utrzymaniu wysokiego poziomu oferowanych usług, wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia i poszukiwaniu możliwości rozwiązania trudności w pracy.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

29.06.2020 r.

Środki z UE na walkę z COVID-19 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Informujemy, iż w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 uzyskano zgodę na wyposażenie tut. Ośrodka w urządzenia do ozonowania pomieszczeń i dokumentów, dozowniki płynu do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, a także na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników tj. rękawiczki, flizelinowe fartuchy i płyny do dezynfekcji.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

08.04.2020 r.

Realizacja projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)” w czasie epidemii COVID-19

W związku z wprowadzeniem 20.03.2020 r. stanu epidemii COVID-19 część działań w projekcie zostanie okresowo ograniczona lub świadczona za pośrednictwem komunikatorów internetowych w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników tut. Ośrodka z zewnętrznymi realizatorami usług. Spotkania wymagające osobistego kontaktu będą odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i powierzchni).

28.02.2020 r.

Zakończenie cyklu szkoleń dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

Zakończyła się realizacja cyklu szkoleń dla pracowników socjalnych podnoszących poziom bezpieczeństwa oraz usługi profilaktyki wypalenia zawodowego. Szkolenie miało część teoretyczną i praktyczną obejmującą techniki samoobrony.

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

13.01.2020 r.

Kolejny etap zmian – wdrożenie zmian

Informujemy, że tut. Ośrodek rozpoczął kolejny etap zmian organizacyjnych, mających prowadzić do poprawy jakości obsługi – wdrożenie usprawnień. Pierwsze istotne zmiany nastąpią już niebawem, bo 20 stycznia część nowopowstałych zespołów zmieni swoje lokalizacje. O wszystkich zmianach teleadresowych będą Państwo na bieżąco informowani.

Powyższe zmiany są realizowane w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

7.01.2020 r.

Zakończenie fazy przygotowawczej do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej (…)”

W ramach realizacji projektu Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w styczniu 2020 r. kończy się etap przygotowawczy do wdrożenia zmian.

Archiwalne
zobacz wiecej