Kategorie

Archiwalne

500+ dla rodzin zastępczych

Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która przewiduje m.in. ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego dodatek wychowawczy (tzw. 500+).

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r., w sprawach dodatków wychowawczych, w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustalenie prawa do dodatku wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. oraz jego wypłata następują na wniosek (druk SW-O) rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  1. Profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS
  2. Systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określony w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  3. Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny
  4. Systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji, o której mowa w art. 6 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r.

Prawo do dodatku wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można złożyć od 1 lutego 2022 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź na stronie.