Kategorie

Archiwalne

Zmiana przepisów dot. 500+ i orzeczeń o niepełnosprawności dzieci

Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Świadczeń Rodzinnych w Gliwicach informuje, że 01.07.2019 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa dot. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci („500+”).

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  obowiązującym do 30.06.2019 r. „jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”.

Od 01.07.2019 r. przepis ten przestaje obowiązywać.

W związku z powyższym w przypadku, jeżeli aktualnie otrzymujecie Państwo świadczenie wychowawcze wyłącznie do miesiąca, w którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz jednocześnie ubiegacie się/będziecie ubiegali się (do 30.06.2019 r.) o nowe orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w celu zachowania kontynuacji świadczenia należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko w tut. Ośrodku w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019 r. (w przypadku, jeżeli nie zostało wydane jeszcze orzeczenie Ośrodek zawiesi postępowanie administracyjne do czasu dostarczenia wymaganego dokumentu).

Złożenie wniosku od 01.07.2019 r. skutkować będzie utratą uprawnień do świadczenia wychowawczego do czerwca 2019 r. włącznie.

W przypadku, jeżeli zostanie złożony przez Państwa przedmiotowy wniosek do 30.06.2019 r. przypominamy również o konieczności złożenia kolejnego wniosku w formie elektronicznej od 01.07.2019 r. lub w formie papierowej od 01.08.2019 r. na nowy okres 2019/2020.