Kategorie

Archiwalne

Uwaga! Koniec „covidowych wydłużeń” orzeczeń

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach informuje o zmianach w „ustawie covidowej”.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2023 r. ustawy z dnia 09 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) informujemy:

Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r., – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń (tj. art. 10; art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019 r. – 8 marca 2020 r. ) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.