Kategorie

Archiwalne

UWAGA od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku na legitymacje osób niepełnosprawnych

Z dniem 1 sierpnia 2017 zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016r., poz. 2046, ze zm.). Jednocześnie w związku z brakiem – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. nowelizacji §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 2015, poz. 1110) określającego m.in. NOWY WZÓR LEGITYMACJI osób niepełnosprawnych

informujemy,

iż do czasu wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmieniającego aktualnie obowiązujące rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności /i stopniu niepełnosprawności LEGITYMACJE będą wydawane wg dotychczas obowiązującego wzoru. Zgodnie z wytycznymi BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH z dnia 01 sierpnia 2017r. (Nr BON-IV.5273.37.2017.HH) w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji – osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 sierpnia 2017 r. dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Zespołu Orzekającego WNIOSEK wg NOWEGO WZORU. We wniosku zawarte jest OŚWIADCZENIE, deklarujące chęć otrzymania legitymacji wg nowego wzoru, który zacznie obowiązywać dopiero po znowelizowaniu § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wówczas zespół orzekający zobowiązany będzie do ponownego procedowania złożonego już wniosku celem wydania wnioskodawcy legitymacji wg nowego wzoru.

Stosownie do treści pisma BON, Zespoły Orzekające mają bezwzględny obowiązek stosowania wyłącznie wzoru nowego wniosku, który obowiązuje na terenie całej Polski.