Kategorie

Archiwalne

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, NIP: 631-13-31-802.
  W zakresie zadań związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także w zakresie wydawania kart parkingowych w trybie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, funkcję administratora danych pełni Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice).Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: ops@ops.gliwice.eu
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Tomasz Nowak), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: iod@ops.gliwice.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do realizacji zapisów określonych w statucie Ośrodka.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 4. Ośrodek nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno -archiwalne.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.