Kategorie

Archiwalne

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył do 16 listopada 2020r termin  składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie został wydłużony do maksymalnie 5 miesięcy w wysokości 500 zł za miesiąc.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w miesiącu.

Zgodnie z dokumentami programowymi ze wsparcia skorzystać mogą:

  1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
  3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
  4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna), których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  8. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy
  9. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych
  10. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Wnioski przyjmowane będą do dnia 16 listopada 2020 r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl , za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 lub Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34, 44-100 Gliwice.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.