Nabór 6/DD1/OPS/2024 – młodszy wychowawca/wychowawca – oferty do 19.02.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru 6/DD1/OPS/2024

Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 25, zatrudni kandydata na stanowisko: młodszy wychowawca/wychowawca

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
 • pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • dowolny kierunek, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
 • na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz  z przepisami wykonawczymi oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania,
 2. książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Osoba na oferowanym stanowisku zajmować się będzie:

 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce,
 2. sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku w tym kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
 3. współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego,
 4. udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, dbanie o stan zdrowia dziecka – konsultacje z lekarzami specjalistami
  (w zależności od potrzeb),
 5. ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowanków w tym dziecka i jego rodziny.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie Domu dziecka nr 1, Gliwice ul. Toszecka 25,
 2. praca w terenie.

Kompetencje:

 • samodzielność, dobra organizacja, komunikatywność, praca zespołowa, myślenie analityczne, budowanie relacji, motywowanie, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów.

Co oferujemy:

 1. pracę w wymiarze etatu w oparciu o umowę o pracę,
 2. wynagrodzenie: od 4 242,00 zł brutto + dodatki (20% premii regulaminowej),
 3. zatrudnienie od 01.03.2024 roku,
 4. praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej),
 5. pakiet socjalny, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,
 6. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 7. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 8. nagrody okresowe,
 9. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/

Dodatkowe informacje:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach jest Dom Dziecka nr 3 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dokumenty należy składać w terminie do 19.02.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór numer 6/DD1/OPS/2024  na wolne stanowisko: wychowawca”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301, w zaklejonych kopertach,
 • osobiście w biurze podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 46 22.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Procedurze naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.