Nabór 49/DKO/OPS/2023 – goniec – oferty do 17.12.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 49/DKO/OPS/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydatów na stanowisko: goniec

Osoba na oferowanym stanowisku zajmować się będzie:

 1. przygotowywanie korespondencji do doręczenia,
 2. doręczanie korespondencji do adresatów na terenie

Kogo poszukujemy (wymagania niezbędne):

 1. uprawnienia do kierowania samochodem osobowym,
 2. obsługa programów komputerowych w środowisku Windows oraz Word i Excel,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 4. obywatelstwo polskie.

Oczekiwane kompetencje:

 1. dobra organizacja pracy,
 2. sumienność,
 3. cierpliwość,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność pracy w

Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

 1. praca w kontakcie z pracownikami i klientami zewnętrznymi, realizując w większości pracę w terenie doręczając korespondencje pod wskazany nią adres.
 2. praca w siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych w okresie letnim w wysokich temperaturach, w sezonie zimowym w niskich.

Co oferujemy:

 1. pracę w wymiarze 0,75 etatu,
 2. wynagrodzenie 3 181,50 zł brutto,
 3. perspektywę rozwoju zawodowego,
 4. pakiet socjalny, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania    z    ubezpieczenia    grupowego    oraz    Zapomogowej    Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za    wysługę    lat    od    5%    do    20%    wynagrodzenia    w    zależności    od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 10. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie kandydata o stażu pracy (jeżeli dotyczy)
 • oświadczenie kandydata o kwalifikacjach zawodowych (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje- ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 17.12.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 49/DKO/OPS/2023 na wolne stanowisko goniec”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Procedurze naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.