Nabór 48/DŚ/OPS/2023 – referent – oferty do 30.11.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 48/DŚ/OPS/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni kandydata na stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń.

Główne obowiązki:

realizacja zadania: “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i “Opieka wytchnieniowa”:

 • przygotowanie wniosków o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego zgodnie z wytycznymi programów,
 • przygotowanie umów dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów,
 • przygotowanie umów w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu całodobowego dla ośrodków/placówek,
 • regularne, comiesięczne rozliczanie umów z asystentami,
 • poszukiwanie i rekrutowanie asystentów osobistych oraz opiekunów, rekrutowanie osób do programów,
 • tworzenie regulaminów z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodnie z wytycznymi programu,
 • współpraca z asystentami osobistymi i opiekunami, udzielanie porad i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, ich asystentom i opiekunom,
 • monitorowanie jakości świadczonych usług i poziomu zadowolenia uczestników,
 • sporządzanie sprawozdań.

Warunki pracy:

praca w warunkach biurowych: stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz niezbędne wyposażenie biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie min. średnie,
 2. staż pracy min. 1 rok,
 3. znajomość programów resortowych MRiPS „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego oraz „Opieka wytchnieniowa”,
 4. znajomość przepisów Kodeku postępowania administracyjnego,
 5. obsługa programów komputerowych w środowisku Windows oraz Word i Excel.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie na stanowisku pracy w administracji publicznej.

Kompetencje:

 1. wysoki poziom komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 2. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 3. umiejętnością szybkiego reagowania i radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 4. umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze 1 etatu w oparciu o umowę o pracę,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 6. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 7. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 8. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 9. nagrody okresowe,
 10. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 11. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 12. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie: od 3 800,00 zł brutto.

 Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 30.11.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 48/DŚ/OPS/2023 na wolne stanowisko urzędnicze referent”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnością:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  przekroczył 6%.

Dodatkowe informacje dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego:

Poza obywatelami polskimi, o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną:

 • certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty,
 • świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze”.