Nabór 47/DWR/OPS/2023 – specjalista pracy z rodziną – oferty do 7.12.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 47/DWR/OPS/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zatrudni kandydatów na stanowisko specjalisty pracy z rodziną w Dziale Wsparcia Rodziny.

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie indywidualnych i grupowych form wsparcia,
 2. wzmacnianie zdolności do samodzielnego pokonywania trudności przez osoby/rodziny objęte wsparciem, budowanie świadomości w zakresie przyczyn trudnej sytuacji, aktywizowanie do podejmowania działań, łączenie z zasobami odpowiednimi dla rozeznanych potrzeb,
 3. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, organizacjami i instytucjami, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 5. współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, objętych wsparciem,
 6. współpraca z pracownikami świadczącymi metodyczną pracę socjalną oraz asystentami rodziny,
 7. prowadzenie treningów pedagogicznych, rodzinnych, radzenia sobie ze stresem, komunikacji w rodzinie,
 8. sporządzanie raportów z powierzonych zadań.

Warunki pracy:

praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134. Praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie,
 2. staż pracy: min. 3 lata,
 3. podstawowa znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość metodyki pracy z rodziną i dzieckiem,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

Dodatkowym atutem będą:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

Kompetencje:

otwartość na współpracę, empatia, komunikatywność, cierpliwość, zaangażowanie, asertywność, bezstronność.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu od grudnia 2023 r.,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 11. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie: od 4 100,00 zł brutto

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 07.12.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 47/DWR/OPS/2023 na wolne stanowisko  specjalista pracy z rodziną”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.