Nabór 31/DD2/OPS/2023 – pielęgniarka – oferty do 17.12.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru 31/DD2/OPS/2023

Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach, ul. Dworcowa 43/2, zatrudni kandydata na stanowisko: pielęgniarka.

Wymagania niezbędne:

 1. świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 2. posiada prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
 3. pełna zdolność do czynności prawnych.

Osoba na oferowanym stanowisku zajmować się będzie:

 1. objęcie opieką zdrowotną wychowanków tzn. określenie nieprawidłowości rozwojowych i korygowanie ich poprzez konsultacje u lekarzy specjalistów,
 2. dbanie o higienę wychowanków przeglądy czystości ciała i głowy,
 3. wdrażanie zasad zdrowego i higienicznego trybu życia u wychowanków,
 4. zgłaszanie nowych wychowanków do przychodni i Narodowego Funduszu Zdrowia, wypełnianie  stosownych deklaracji,
 5. prowadzenie kart zdrowia wychowanków,
 6. zaopatrywanie apteczki w konieczne leki,
 7. ewidencjonowanie orzeczeń o niepełnosprawności wychowanków, gromadzenie dokumentacji zdrowotnej, wnioskowanie o przedłużenie orzeczeń, informowanie wychowawców o zaleceniach i sposobie postępowania wobec dziecka, nadzór i kontrola nad wydawanymi lekami wychowanków, w szczególności nad lekami psychotropowymi.

Wymagania dodatkowe:

 1. bieżąca znajomość przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej,
 2. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z przepisami wykonawczymi,
 3. administrowanie/prowadzenie dokumentacji,
 4. umiejętność obsługi komputera (pakiet office),
 5. umiejętność obsługi programu SOD.

Co oferujemy:

 1. pracę w wymiarze 0,25 etatu w oparciu o umowę o pracę,
 2. wynagrodzenie: 1000,00 zł brutto + dodatki (20% premii regulowanej + staż pracy),
 3. praca w oparciu o harmonogram,
 4. pakiet socjalny, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. nagrody okresowe,
 8. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie Domu Dziecka nr. 2 (II piętro, brak windy),
 2. praca w terenie.

Kompetencje:

Samodzielność, dobra organizacja, komunikatywność, praca zespołowa, odporność na pracę w stresie, asertywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/o-nas/informacje-ogolne/

Dodatkowe informacje:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach jest Dom Dziecka nr 3 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Regulamin naboru zewnętrznego na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dokumenty należy składać w terminie do 17.12.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór numer 31/DD2/OPS/2023 na wolne stanowisko: pielęgniarka”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301, w zaklejonych kopertach,
 • osobiście w biurze podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych                      Wałów 9, parter, pokój nr 10,
 • za pośrednictwem poczty,
 • na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32 231 56 57.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Procedurze naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.