Nabór 26/DD1/OPS/2024 – wychowawca – oferty do 21.07.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru 26/DD1/OPS/2024

Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 25, zatrudni kandydata na stanowisko: wychowawca.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie:
 • pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • dowolny kierunek, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
 • na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,

Preferowane wykształcenie: resocjalizacja lub oligofrenopedagogika.

 1. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 2. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym.

Mile widziane:

 1. doświadczenie w pracy w placówkach resocjalizacyjnych lub z dziećmi z niepełną sprawnością intelektualną lub dziećmi ze spektrum autyzmu,
 2. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z przepisami wykonawczymi oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania,
 3. książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Osoba na oferowanym stanowisku zajmować się będzie:

 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce,
 2. sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku w tym kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
 3. współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego,
 4. udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, dbanie o stan zdrowia dziecka – konsultacje z lekarzami specjalistami
  (w zależności od potrzeb),
 5. ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów wychowanków w tym dziecka i jego rodziny.

Warunki pracy na stanowisku:

praca w siedzibie Domu Dziecka nr z, Gliwice ul. Toszecka oraz w terenie.

Kompetencje:

 • samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, praca zespołowa, budowanie relacji, motywowanie, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów.

Co oferujemy:

 1. pracę w wymiarze etatu w oparciu o umowę o pracę,
 2. wynagrodzenie: 4 450,00 zł brutto + dodatki (20% premii regulaminowej),
 3. zatrudnienie od zaraz,
 4. praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej),
 5. pakiet socjalny, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach,
 6. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 7. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 8. nagrody okresowe,
 9. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane. Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne/

Dokumenty należy składać w terminie do 21.07.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór numer 26/DD1/OPS/2024  na wolne stanowisko: wychowawca”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301, w zaklejonych kopertach,
 • osobiście w biurze podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 335 96 29.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem kandydat przedkłada, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.