Nabór 24/DAS/OPS/2024 – pracownik socjalny – oferty do 21.07.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru:24/DAS/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zatrudni kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego (umowa na zastępstwo) w Dziale Analityczno-Strategicznym.

Główne obowiązki:

 1. prowadzenie indywidualnej i grupowej pracy socjalnej zgodnie z etapami metodycznego działania,
 2. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 5. opracowywanie i realizacja projektów socjalnych,
 6. organizowanie i realizacja działań środowiskowych, eventów, spotkań dla społeczności lokalnej.

Warunki pracy:

Praca w miejscu zamieszkania klienta lub w społeczności lokalnej oraz w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (ul. Franciszkańska 19; Górnych Wałów 9; Bojkowska 20).

Wymagania:

 1. wykształcenie zgodne z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t .j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. gotowość do podjęcia zatrudnienia od lipca 2024 r.

Dodatkowym atutem będzie:

doświadczenie w pracy o podobnym zakresie działań.

Kompetencje:

otwartość na współpracę, komunikatywność, cierpliwość, empatia, zaangażowanie.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu od lipca 2024 r. – umowa na zastępstwo,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie brutto: od 4 300,00 zł do 4 800,00 + 400,00 zł dodatku za pracę w terenie.

Zatrudnienie nastąpi z wynagrodzeniem i na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez osobę wybraną.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 21.07.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór numer 24/DAS/OPS/2024 na wolne stanowisko:

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.