Nabór 21/KRPZ/OPS/2024 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – oferty do 9.06.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru:21/KRPZ/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zatrudni kandydatów na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Główne obowiązki:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Warunki pracy:

 1. praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w budynku przy ul. Sikorskiego 134,
 2. zadaniowy czas pracy,
 3. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin.

Wymagania:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie:
  • wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
  • wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 6. daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodatkowym atutem będą:

doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

Kompetencje:

dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, komunikatywność.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze pełnego etatu od czerwca 2024 r.,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie brutto: 4 300,00 zł + 250,00 zł dodatku za pracę w terenie.

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 09.06.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór numer 21/KRPZ/OPS/2024 na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem kandydat przedkłada, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.