Nabór 12/SPR/OPS/2024 – psycholog 0,5 etatu – oferty do 08.04.2024 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pomocnicze/obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 12/SPR/OPS/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zatrudni kandydatów na stanowisko: psycholog (0,5 etatu) w Zespole Specjalistów Pracy z Rodziną.

Główne obowiązki:

 1. konsultacje i wsparcie psychologiczne rodzin zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 2. wysłuchania i konsultacje dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 3. prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych zawodowych,
 4. diagnoza psychologiczna dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 5. udział w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 6. udzielanie poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacja,
 7. współpraca z zespołem specjalistów pracy z rodziną oraz koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w celu realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 8. prowadzenie badań psychologicznych i sporządzanie opinii dot. predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Warunki pracy:

praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 134.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia (preferowana specjalność: psychologia kliniczna osoby dorosłej lub psychologia dzieci i młodzieży),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Dodatkowym atutem będą:

doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub dziećmi,

Kompetencje:

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Co oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej,
 2. pracę w wymiarze 0,5 etatu od kwietnia 2024 r.,
 3. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 4. pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do karty sportowej,
 5. możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Zapomogowej Kasy Pożyczkowej,
 6. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 8. nagrody okresowe,
 9. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z prywatnym,
 10. możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia do 30 minut wcześniej/później niż ustalony czas pracy,
 11. możliwość skorzystania z wyjścia prywatnego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych.

Wynagrodzenie: 2 250,00 zł brutto

Aplikuj:

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.

Wzory dokumentów do pobrania ze strony Internetowej: https://opsgliwice.pl/onas/informacje-ogolne/.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w terminie do 08.04.2024 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 12/SPR/OPS/2024 na wolne stanowisko: psycholog”

 • osobiście w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, (ul. Górnych Wałów 9, 3 piętro, pokój nr 301) lub w biurze podawczym (ul. Górnych Wałów 9, parter, pokój nr 10) w zaklejonych kopertach,
 • za pośrednictwem poczty,
 • skany dokumentów na adres e-mail nabory@ops.gliwice.eu

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Przed zatrudnieniem kandydat przedkłada, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zamianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
 • osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;
 • oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Jeżeli prawo państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba składa pracodawcy oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach jest Dyrektor Ośrodka. Regulamin naboru zewnętrznego na stanowiska pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępny jest na stronę internetowej Ośrodka oraz w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulaminie naboru na stanowiska pomocnicze i obsługi”.