Kategorie

Archiwalne

“KAMPANIA RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” 2022

Kampania społeczna „Razem przeciw przemocy” ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców w społeczności lokalnej poprzez promowanie i  udostępnianie usług dla osób zagrożonych czy doznających przemocy oraz  uświadamianie roli i znaczenia świadków dla skutecznego rozwiązywania i przeciwdziałania przemocy.

Czas kampanii obejmuje okres od listopada do grudnia 2022 i koresponduje z licznymi datami międzynarodowych dni czy akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Przedsięwzięcia przewidziane w ramach 2 edycji kampanii obejmą m.in. :

• Realizację 19.11.2022r. (Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci) na terenie CH FORUM w godzinach od 12:00 do 18:00 eventu pod nazwą “Więcej mocy przeciw przemocy”. W ramach w/w wydarzenia przewidziana jest m.in. terenowa gra profilaktyczno-edukacyjna z zakresu zjawiska przemocy pn.” Na tropie SuperMocy”, konsultacje prawne oraz psychologiczne, warsztaty i kreatywne zajęcia, gry rodzinne, pokazy: pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, rodzinnej zumby i jogi, treningu oddechu czy zooterapia.

• Realizację szkoleń wzmacniających i podnoszących kompetencje przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej.

• Realizację warsztatów profilaktycznych oraz lekcji bibliotecznych uwrażliwiających uczniów szkół podstawowych na przejawy przemocy w najbliższym otoczeniu.

• Realizację debaty “Śladami z przeszłości” – siła i wpływ wzorców społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

• Konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom.

• Realizację warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dorosłych czy grupy informacyjno-edukacyjnych dla osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.

• Organizację w dniu 26.11.2022r. biegu pn. “Biała wstążka” w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej.

• Spotkania autorskie z Jackiem Hołubem oraz Ewą Nowak – autorami książek dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży z obszaru przemocy i jej przeciwdziałania oraz organizacja spotkań pn. “Przeczytaj moją historię”.

• Publikację i prezentację profilaktycznych postów propagujących reagowanie na przemoc.Podczas kampanii „Razem przeciw przemocy” podejmowane będą również działania mające na celu wskazanie solidarności i wsparcia dla kampanii „Biała wstążka”, która jest największym przedsięwzięciem na świecie w obszarze przeciwdziałania przemocy. Wsparcie będzie miało charakter symboliczny oparty o identyfikację symbolu białej wstążki.

Szczegółowe informacje o kampanii, publikacje i inne materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy, dostępne będą na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy”, na profilu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na portalu Facebook.