Kategorie

Archiwalne

II nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z wpłynięciem mniejszej niż zakładana ilości zgłoszeń  do finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ogłasza II nabór zgłoszeń.

Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kompletnie wypełnione druki  z  wyraźnym wskazaniem w karcie zgłoszenia do programu  preferowanej formy, miejsca, godzin i dni świadczenia usług opieki wytchnieniowej należy dostarczyć w terminie do 02  maja 2022r do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

  •  osobiście w godzinach urzędowania (informacja na stronie ośrodka);
  •  poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
  •  drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.
  •  drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż zakładana, zostaną ogłoszone kolejne nabory.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a  przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu