Kategorie

Archiwalne

II Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z możliwością realizacji większej niż zakładana ilości zgłoszeń  dofinansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ogłasza II nabór zgłoszeń.

Adresatami Programu są osoby z niepełnosprawnością legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kompletnie wypełnione druki  z  wyraźnym wskazaniem, wysokości  miesięcznej godzinowej potrzeby wsparcia  należy dostarczyć w terminie do 31 sierpnia 2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

  •  osobiście w godzinach urzędowania (informacja na stronie ośrodka),
  •  poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej,
  •  drogą elektroniczną ePUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP,
  •  drogą pocztową na adres Ośrodka.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż zakładana, zostaną ogłoszone kolejne nabory.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu