A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (SUO)

Od 01.01.2019 r. wykonawcą usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest firma Lemon Moon. Pełna stawka odpłatności za godzinę wynosi 39,48 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

  • ustawę  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz 1508),
  • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878),
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., poz. 1598 z późn. zm.).
  • ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669)

ŚWIADCZENIOBIORCY

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Za osobę samotną rozumie się osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą wstępnych ani zstępnych (art.6 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej).

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ust.2 ustawy o pomocy społecznej). Rodzina w myśl ustawy o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6, pkt 14).

SUO są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. chorych psychicznie,
  2. upośledzonych umysłowo,
  3. wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż OPS działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wykonawcze do art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 11; art. 71 ust. 1 pkt 2; art. 71b ust 6 oraz art. 71b ust.7 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm),
a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ).

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
  • wysokości stawki godzinowej za usługi
  • ilości godzin świadczonych usług
% kryterium dochodowego  Wysokość dochodu na 1 członka rodziny  Osoby samotne  Osoby
w rodzinie
do kwoty 100% do 701 zł  nieodpłatnie  nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%  701,01 – 928,82 zł 1,50% 3,50%
powyżej 132,5% do 165%  928,83 – 1156,65 zł 3,00% 7,00%
powyżej 165% do 187,5% 1156,66 – 1314,37 zł  5,00% 11,00%
Powyżej 187,5% do 220% 1314, 38 -1542,20zł 7,00% 15,00%
Powyżej 220% do 237,5% 1542,21 – 1664,87zł 11,00% 20,00%
Powyżej 237,5% do 255% 1664,87 -1787,55 zł  15,00% 25,00%
 Powyżej 255% do 265%  1787,56 – 1857,65zł  22,50% 32,50%
Powyżej 265% do 275%  1857,66 – 1927,75zł  30,00%  40,00%
Powyżej 275% do 282,5%  1927,76 – 1980,32zł 45,00% 55,00%
Powyżej 282,5% do 290% 1980,33 – 2032,90zł 60,00% 70,00%
Powyżej 290% do 310% 2032,91 – 2173,10zł  75,00% 85,00%
Powyżej 310% do 330% 2173,11 – 2313,30zł 90,00% 100,00%
Powyżej 330%  2313,31 zł  100,00%  100,00%

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (par. 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Sekcja Logotypów