Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

Świadczenie pieniężne na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Prezydent Miasta Gliwice w trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem Zarządzeniem nr PM-2448/20 z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

– ukończyły 60 rok życia,

– są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,

– uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:

  • 2804 zł netto dla osoby samotnej,
  • 2112 zł netto na osobę w rodzinie,

– nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego, drogą elektroniczna lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9

  • w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
  • w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00

Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.