Usługi społeczne na start III

logotypy Unii Europejskiej

USŁUGI SPOŁECZNE NA START III

Projekt „Usługi społeczne na start  III” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2021 do 30.06.2023 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR PROJEKTU: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 032 425,00 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 964 805,25 PLN (w tym: środki unijne – 881 811,25 PLN, krajowe środki publiczne: 155 613,75 PLN)

Projekt skierowany jest do 150 członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Gliwice. Uruchomione usługi społeczne świadczone będą w społeczności lokalnej. Mają na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Zaplanowane działania obejmą rodziny, uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby dorosłych, jak i dzieci.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (w tym wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej). Otrzymane w ramach projektu wsparcie ma zapobiegać sytuacji, w której osoby objęte usługami zmuszone będą do korzystania z opieki instytucjonalnej.

 Zaplanowano następujące typy działań oraz treningi w projekcie:

 • wsparcie pedagogiczno-treningowe świadczone przez specjalistę pracy z rodziną oraz pedagoga
 • wsparcie psychologa
 • usługa konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • usługa konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi
 • usługa rzecznika osoby zadłużonej/ intermediacje
 • trening komunikacji w rodzinie
 • trening motywacyjny
 • trening sprzyjający redukcji napięć i stresu
 • trening dotyczący profilaktyki uzależnień
 • trening profilaktyki przemocy
 • trening „konsekwentny rodzic”
 • trening efektywnego spędzania czasu z dziećmi
 • trening prawidłowego odżywiania rodziny

 

Biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bojkowska 20, tel.: 32 3302073,  514 053 726 lub 514 053 943.