Usługi społeczne na start II

Logo Województwa Śląskiego

 

 

USŁUGI SPOŁECZNE NA START II

Projekt „Usługi społeczne na start  II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r. – 31.03.2021 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR PROJEKTU: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 807 430,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 750 909,90

 

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, beneficjentów OPS w Gliwicach, którzy doświadczają ubóstwa oraz bezradności związanej z wychowaniem i opieką nad dziećmi, prowadzeniu gospodarstwa domowego.  Wsparciem w projekcie zostanie objętych minimum 80 osób.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości  usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

 

 Zaplanowano następujące typy działań w projekcie:

  • wsparcie pedagogiczno-treningowe świadczone przez dwóch specjalistów pracy z rodziną oraz pedagoga
  • wsparcie psychologa
  • usługa konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
  • usługa konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi
  • usługa coachingu rodzinnego
  • warsztaty profilaktyki uzależnień
  • usługa edukacji finansowej
  • usługa rzecznika osoby zadłużonej/ intermediacje
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich

Biuro projektu oraz pomieszczenia w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, tel: 32 335-96-54 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook.pl – Usługi Społeczne na Start II.