Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o nowym świadczeniu wprowadzonym ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Składanie wniosków będzie możliwe po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wrzucając wniosek do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9,
 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne! W przypadku, jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje wyłącznie jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – UWAGA! Dodatkiem nie są objęte w szczególności gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzn. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej
 • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

WAŻNE! Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Kwoty dodatku dla gospodarstwa domowego wynoszą:

 • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W/w dodatek jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

W przypadku przedmiotowego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Świadczenie wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub wrzucając podanie do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 (dokumenty do urny wrzucamy w zamkniętej kopercie).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20