Informacja ogólna

Informacja ogólna

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo,
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto świadczenie nie jest uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie przez organ świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskazał adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację może odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski na okres 2021/2022 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach od 01.04.2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.02.2021 r.

Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie głównej Ośrodka

przy ul. Górnych Wałów 9.

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej,
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – parter

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Nowo przyznane świadczenia realizowane są do 10. każdego miesiąca. Ośrodek przewiduje dodatkowe terminy wypłat w każdym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat, który umieszczony jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka.

Ponadto informujemy, że 3 miesięczny okres na złożenie wniosku obowiązuje w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na:

 • nowo narodzone dziecko,
 • dziecko objęte opieką,
 • dziecko przysposobione.

Termin liczony jest od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką bądź przysposobienia dziecka.

Termin 3 miesięcy na złożenie wniosku obowiązuje również w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, wówczas termin 3 miesięcy liczony jest od daty śmierci wskazanych osób do dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Zachowanie powyższego terminu daje możliwość ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką,  przysposobienia dziecka, śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Po tym terminie świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Druk wniosku dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania”.