Informacje ogólne

Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) ustanowiła rządowy programu „Dobry start” w ramach, którego rodzice, opiekunowie dzieci uczących się otrzymają 300 zł. na wyprawkę szkolną.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodzin. Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Adresaci programu

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „zero”).

Jak dostać świadczenie “Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Wnioski mogą złożyć rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane będą:

  • od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP oraz bankowości elektronicznej (analogicznie jak wnioski o świadczenie 500+)
  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – parter.

Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej w celu uniknięcia kolejek.

Dni i godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałki od 8.00 do 16.30

Wtorki, Środy, Czwartki od 8.00 do 14.00

Piątki od 8.00 do 13.30

Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Infolinia gdzie uzyskać będzie można szczegółowe informacje zostanie uruchomiona w okresie zasiłkowym.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty email jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku.

Wypłata świadczenia odbywać się będzie przelewem na konto bankowe.