Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Informacje ogólne

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 r. oraz w wysokości 215,84 od 01.11.2019 r.

Brak kryterium dochodowego do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego składane są w gminie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawcą jest rodzic osoby niepełnoletniej wniosek składany jest według miejsca zamieszkania rodzica.

Zasady przyznawania

Przykład

Osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności (pełnoletnia) mieszka w Gliwicach, ale zameldowana jest w miejscowości XYZ. Wniosek należy złożyć w Gliwicach.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie, która ukończyła 75 lat,
  4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie),
  2. osobie, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY*:

1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu.

Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu.

2. Prawidłowo wypełniony wniosek.

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 rok życia), wydanym przez inny organ niż Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

*wykaz wymaganych dokumentów jest katalogiem otwartym i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.