Za życiem

Za życiem

Informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”. Gwarantuje ona m.in. prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). W przypadku dziecka urodzonego i objętego opieką lub urodzonego i przysposobionego do dnia 31 stycznia 2023 r. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Brak kryterium dochodowego do świadczenia „Za życiem”.

Wnioski w sprawie świadczenia rodzicielskiego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Zasady przyznawania

Przykład

Rodzina mieszka w Gliwicach, ale członkowie rodziny zameldowani są w miejscowości XYZ. Wniosek należy złożyć w Gliwicach.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”:

1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu.

Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu.

2. Prawidłowo wypełniony wniosek.

3. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

4. Zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Więcej informacji dostępnych jest w Informatorze “Za życiem” na stronie MRPiPS.