Pomoc dla rodzin zastępczych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 511/15 z dnia 09.03.2015r.z póżn. zm.

Piecza zastępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:

I. Pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to możliwe dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

II. Przygotowanie dziecka do:

 • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • rodzinnej
 • instytucjonalnej

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gliwic są:
1. Rodziny zastępcze

 • spokrewnione z dzieckiem (rodzeństwo, dziadkowie)
 • niezawodowe (wujkowie oraz osoby obce)
 • zawodowe w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne
 • rodzinny dom dziecka

2.    Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być  powierzone osobom, które:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza opieki zdrowotnej
 • przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów dziecka, nie niższe niż kwota:

 • 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • 1 131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do powyższego świadczenia, na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów jego utrzymania.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenie na pokrycie:
  a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
  b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.