Pytania i odpowiedzi

Dodatek osłonowy – najczęściej zadawane pytania

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski od mieszkańców Gliwic przyjmowane są w siedzibie głównej Ośrodka,
ul. Górnych Wałów 9.

Ze względu na COVID-19 prosimy o umieszczenie wypełnionych wniosków w zamkniętej kopercie w urnie znajdującej się przy wejściu do budynku (poniedziałek od 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku od 8.00 do 14.30 oraz w piątek od 8.00 do 12.30).

Klienci, którzy chcą złożyć wniosek bezpośrednio u pracownika OPS powinni mieć ustalony termin wizyty w ramach usługi „ustal termin”.

 Wnioski można również składać za pośrednictwem:

  • poczty (papierowo)
  • elektronicznej: PIU; ePUAP.

Telefon 32 335 97 14, 32 335 97 20  (informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach od 7.30 do 14.00)

 

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są od stycznia 2022 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skąd należy pobrać druk wniosku?

Druk można pobrać na stronie internetowej lub w siedzibie tut. Ośrodka. Druk do pobrania

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku. Wzór wypełnionego wniosku

 

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gliwic powinni złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatek osłonowy przysługuje także cudzoziemcom mieszkającym na terenie Gliwic pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie.

W przypadku tworzenia wieloosobowego gospodarstwa domowego wniosek powinien zostać złożony wyłącznie przez jedną, pełnoletnią osobę.

Przykład:

Mąż i żona tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Wniosek powinien zostać złożony przez jednego z małżonków. Jeżeli wniosek złoży zarówno żona, jak i mąż dodatek zostanie przyznany tej osobie, która złoży wniosek, jako pierwsza.

 

Jakie są kryteria otrzymania dodatku osłonowego?

Składając wniosek o dodatek należy przebywać na terytorium RP.

O dodatek może ubiegać się każdy mieszkaniec Gliwic, niezależnie od źródła ogrzewania, które znajduje się w danym lokalu, w którym mieszka.

Podstawowym kryterium przyznania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przypadku:

– gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2100 zł netto

– gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł netto na osobę.

 

Czy przysługuje mi dodatek, jeżeli mój dochód przekracza kryterium?

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, tj. dodatek osłonowy zostanie pomniejszony o wysokość przekroczonego dochodu. Minimalna kwota dodatku osłonowego, którą można przyznać wynosi 20 zł.

Przykład:

Wnioskodawczyni tworzy jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jej dochód wynosi 2200 zł.

Kryterium dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2100 zł netto  – dochód wnioskodawczyni jest w wysokości 2200 zł. netto i przekracza kwotę kryterium o 100 zł.

Kwota dodatku osłonowego w przypadku gospodarstwa jednoosobowego wynosi 400 zł (nie jest w tym przypadku podwyższona, ponieważ nie występuje żadne ze źródeł ogrzewania wskazane we wniosku).

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego wskazaną w ustawie, a kwotą, o którą przekroczono dochód, tj. 400 zł – 100 zł = 300 zł.

Pani otrzyma dodatek w wysokości 300 zł.

Kiedy następuje podwyższenie kwoty dodatku osłonowego?

We wniosku znajduje się informacja dotycząca głównych źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Jeżeli w Państwa rodzinie nie występuje wskazane źródło nie należy zaznaczać żadnej ze wskazanych opcji we wniosku. Brak zaznaczenia powyższego nie dyskwalifikuje z otrzymania dodatku osłonowego. Konkretne źródło ogrzewania ma wpływ na podwyższenie wysokości przyznanego dodatku.

W celu otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego nie należy dołączać zaświadczeń z centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawca może jednak dostarczyć kserokopię złożonej deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków – deklaracja nie jest dokumentem obowiązkowym, lecz przyspieszy postępowanie w sprawie.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wpisu do w/w ewidencji można dokonać pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Jak liczymy dochody?

Rokiem, z którego uwzględniamy dochody jest rok:

– 2020 – w przypadku wniosków złożonych od I-VII 2022 r.

– 2021 – w przypadku wniosków złożonych od VIII – X 2022 r.

Nie uwzględniana jest utrata, ani uzyskanie dochodu.

Przykład:

Żona, mąż, dziecko, babcia tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Klientka złożyła wniosek w styczniu 2022 r. W roku 2020 żona i mąż nie uzyskiwali dochodu. Klientka oraz klient podjęli zatrudnienie w 2021 r. Babcia w roku 2020 r. uzyskiwała emeryturę.

Składając wniosek uwzględniony zostanie wyłącznie dochód babci.

W przypadku osiągnięcia przez rodzinę w roku bazowym dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy wypełnić dodatkowy druk i dołączyć go do wniosku. W tym przypadku we wniosku zaznaczamy zgodnie ze stanem faktycznym opcję „TAK”.

Katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu uwzględniony jest na odwrocie druku. Przykładem dochodów niepodlegających opodatkowaniu są alimenty na rzecz dzieci, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, stypendia, czy świadczenie rodzicielskie.

Od dochodu rodziny odliczane są alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku bazowym. W tym celu we wniosku należy uzupełnić stosowną rubrykę.

 

Czy mogę samodzielnie obliczyć swój dochód?

OPS pozyskuje elektronicznie informacje o dochodach z systemu informatycznego Ministerstwa Finansów oraz ZUS/KRUS.

Każda osoba ma możliwość samodzielnego obliczenia dochodu, jednak może się on nieco różnić między PITem złożonym w US/otrzymanym od pracodawcy, a obliczeniami OPS.

Ustalając dochód gospodarstwa domowego uwzględnia się rok 2020 lub 2021 (zgodnie z zasadą omówioną w pkt 8):

przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód (wszystkie 3 pozycje wyszczególnione są na PIT 37 składanym w Urzędzie Skarbowym/PIT 11 otrzymanym od pracodawcy).

W/w dochód należy pomniejszyć o składki społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu (pozycja również wyszczególniona na PIT 37/PIT 11) – należny podatekskładki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dochodu rodziny odliczane są alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku bazowym.

Obliczone dochody należy podzielić przez 12, a następnie przez liczbę osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego.

Przykład:

Rodzina 6 osobowa składająca się z żony, męża i 4 dzieci.

W roku 2020 r. pracował wyłącznie mąż osiągając przychód w wysokości 38 809,78 zł – koszty uzyskania przychodu 6 080,03 zł = dochód 32 729,75 zł – składki społeczne 5 307,57 zł (wszystkie dane pochodzą z PIT 37/PIT 11)

Wg PIT 37/PIT 11 zaliczka na podatek wynosi 1935 zł. Wg Ministerstwa Finansów należny podatek = 1 587 (mniej, niż zaliczka i jest on wiążący) – składki zdrowotne 2 911,07 zł (wg otrzymanego elektronicznego zaświadczenia z ZUS, są one wiążące). PIT wskazuje na niższe składki zdrowotne.

Obliczenie dochodu:

32 729,75 zł (dochód) – 5 307,57 zł (składki społeczne) – 1587 (należny podatek) – 2 911,07 (składki zdrowotne) = 22 924,11 zł : 12 = 1 910,34 : 6 osób = 318,39 zł

Rodzina kwalifikuje się do dodatku osłonowego.

Przypominamy, że wskazany sposób obliczenia dochodu na charakter orientacyjny. Wiążące obliczenie dochodu następuje po złożeniu przez klienta wniosku i pozyskaniu danych z odpowiednich baz.

 

Kogo należy wpisać do składu wspólnego gospodarstwa domowego?

W skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące z wnioskodawcą i wspólnie z nią gospodarujące.

Przykład:

Pani samotnie wychowuje córkę. Mieszka i wspólnie gospodaruje ze swoimi rodzicami.

Skład rodziny:

Pani, córka, matka wnioskodawczyni, ojciec wnioskodawczyni.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku uzyskiwania dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy wypełnić dodatkowy druk.

Informacje o dochodach opodatkowanych oraz ryczałcie pozyskiwane są przez OPS.

Nie wymaga się dołączenia innych dokumentów.

Wnioskodawca ma możliwość dostarczenia kserokopii złożonej deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracja nie jest dokumentem obowiązkowym, lecz przyspieszy postępowanie w sprawie.

Informacje podane we wniosku składane są przez klienta pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku konieczności złożenia przez klienta stosownych wyjaśnień uzależnionych od indywidualnych sytuacji zostanie do niego skierowane wezwanie.

 

Czy otrzymam informację o przyznaniu dodatku?

W przypadku podania we wniosku adresu email klient otrzyma na niego informację o przyznaniu dodatku.

Brak wskazania adresu email skutkuje nieotrzymaniem pisemnego potwierdzenia przyznania dodatku, chyba, że klient zgłosi się do Ośrodka i poprosi o wydanie przedmiotowej informacji.

 

Dlaczego otrzymałem decyzję, a nie informację?

W sytuacjach wskazanych w ustawie OPS wydaje decyzje. W szczególności decyzja wydawana jest w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego.

 

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

 

Kiedy otrzymam wypłatę?

Wnioski złożone w styczniu 2022 r. – wypłata następuje w dwóch transzach, pierwsza wypłata następuje do 31.03.2022 r., natomiast druga do 02.12.2022 r.

Wnioski złożone od lutego 2022 r. do października 2022 r. – wypłata następuje jednorazowo do 02.12.2022 r.

 

Otrzymałem wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam wypłaty?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na termin rozpatrzenia wniosku.