Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 w następujących godzinach:
  • Poniedziałek:9:00 – 16:30
  • Wtorek 8:00 – 12:00 (ustal termin)*
  • Środa: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Czwartek: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Piątek: 9:00 – 11:00

*w sprawach dotyczących wybranej komórki organizacyjnej Ośrodka przyjmowane są osoby, które mają ustalony termin wizyty w ramach usługi “ustal termin”.

 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Składając wniosek do 31 lipca 2022 r. przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód* nie przekracza 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w rodzinie
w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2018 o świadczeniach rodzinnych

UWAGA: W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, czyli dodatek będzie przyznawany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. W takim przypadku minimalna wysokość dodatku wyniesie 20 zł.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana w 2022 roku w dwóch ratach
tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia otrzymają dodatek w dwóch równych ratach
tj do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r., natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek zostanie wypłacony w pełnej wysokości do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekracza 2 100 zł,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27 a ust .1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub wrzucając podanie do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 (dokumenty do urny wrzucamy w zamkniętej kopercie).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20