Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 grudnia 2022 r. będzie możliwe składanie wniosków o nowe świadczenie – dodatek elektryczny.

Wnioski można składać do 1 lutego 2023 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 w następujących godzinach:
  Poniedziałek: 9:00 – 16:30
  Wtorek 8:00 – 12:00 (ustal termin)*
  Środa: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  Czwartek: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  Piątek: 9:00 – 11:00

*w sprawach dotyczących wybranej komórki organizacyjnej Ośrodka przyjmowane są osoby, które mają ustalony termin wizyty w ramach usługi “ustal termin”.

 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Dodatek elektryczny przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

W przypadku dodatku  nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioskodawcą o dodatek elektryczny powinna być osoba, która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym (jeżeli spełnia dodatkowe wymagania wskazane w ustawie). Prosimy dodatkowo o dostarczenie do każdego wniosku o dodatek elektryczny kserokopii jednej z ostatniej faktur z przedsiębiorstwem energetycznym (lub ewentualnie kserokopii umowy).

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,
 • gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,
 • gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek elektryczny istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub składając podanie w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20.