Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o bon energetyczny należy składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 w następujących godzinach:
  • Poniedziałek: 9:00 – 16:30
  • Wtorek: 8:00 – 12:00
  • Środa: 8:00 – 13:00
  • Czwartek: 8:00 – 13:00
  • Piątek: 9:00 – 11:00

Wnioski złożone po 30.09.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gliwic składają wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Bon energetyczny przysługuje także cudzoziemcom mieszkającym na terenie Gliwic pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie.

W przypadku tworzenia wieloosobowego gospodarstwa domowego wniosek powinien zostać złożony wyłącznie przez jedną, pełnoletnią osobę.

Przykład:

Mąż i żona tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Wniosek powinien zostać złożony przez jednego z małżonków. Jeżeli wniosek złoży zarówno żona, jak i mąż bon zostanie przyznany tej osobie, która złoży wniosek, jako pierwsza.

Jakie są kryteria otrzymania bonu energetycznego?

Składając wniosek o bon należy przebywać na terytorium RP.

O bon może ubiegać się każdy mieszkaniec Gliwic, niezależnie od źródła ogrzewania, które znajduje się w danym lokalu, w którym mieszka.

Podstawowym warunkiem przyznania bonu jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przypadku:

 • gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2500 zł netto,
 • gospodarstwa wieloosobowego 1700 zł netto /na osobę.

Czy przysługuje mi dodatek, jeżeli mój dochód przekracza kryterium?

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, tj. bon energetyczny zostanie pomniejszony o wysokość kwoty przekraczającej kryterium dochodowe. Minimalna kwota bonu energetycznego, którą można przyznać wynosi 20 zł.

W jakiej wysokości otrzymam bon energetyczny?

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł).Kiedy następuje podwyższenie kwoty bonu energetycznego?

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota bonu przysługuje w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W celu otrzymania podwyższonej kwoty bonu energetycznego nie należy dołączać zaświadczeń z centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawca może jednak dostarczyć kserokopię złożonej deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków – deklaracja nie jest dokumentem obowiązkowym, lecz przyspieszy postępowanie w sprawie przyznania bonu.

Jak liczymy dochody?

Rokiem bazowym, z którego uwzględnia się dochody jest rok 2023.

Nie uwzględniana jest utrata, ani uzyskanie dochodu.

Przykład:

Żona, mąż, dziecko, babcia tworzą wspólne gospodarstwo domowe. W roku 2023 żona i mąż nie uzyskiwali dochodu. Żona oraz mąż podjęli zatrudnienie w 2024 r. Babcia w roku 2023 r. pobierała emeryturę.

Składając wniosek uwzględniony zostanie wyłącznie dochód babci.

W przypadku osiągnięcia przez rodzinę w roku bazowym dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy złożyć oświadczenie wskazujące na wysokość osiągniętych dochodów oraz ich źródło.

Przykładem dochodów niepodlegających opodatkowaniu są alimenty na rzecz dzieci, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, stypendia, czy świadczenie rodzicielskie.

Od dochodu rodziny odliczane są alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku bazowym. W tym celu we wniosku należy uzupełnić stosowną rubrykę.

Kogo należy wpisać do składu wspólnego gospodarstwa domowego?

W skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące z wnioskodawcą i wspólnie z nim gospodarujące.

Przykład:

Wnioskodawczyni samotnie wychowuje córkę. Mieszka i wspólnie gospodaruje ze swoimi rodzicami.

Skład rodziny:

Wnioskodawczyni, jej córka, matka wnioskodawczyni, ojciec wnioskodawczyni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku uzyskiwania dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie wraz ze wskazaniem źródła oraz wysokości dochodów.

Informacje o dochodach opodatkowanych oraz ryczałcie pozyskiwane są przez OPS.

Nie wymaga się dołączenia innych dokumentów.

Czy otrzymam informację o przyznaniu dodatku?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na podany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o bon energetyczny istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem e-maila lub składając podanie w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Bon energetyczny przysługujący za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Otrzymałem wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam wypłaty?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na jego rozpatrzenie w późniejszym terminie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20.