Praca socjalna

Praca socjalna

Zadaniem pracowników socjalnych Zespołu ds. Bezdomności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w placówkach dla osób bezdomnych oraz w przestrzeni publicznej miasta Gliwice.

Praca socjalna może być prowadzona z osobą bezdomną lub rodziną na podstawie zawartego Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, Kontraktu Socjalnego oraz Programu Usamodzielnienia. Udzielając wsparcia osobom bezdomnym pracownicy socjalni korzystają z różnych form, metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do konkretnej sytuacji osoby bezdomnej i jej potrzeb.

Pracownicy socjalni prowadzą postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzają wywiad środowiskowy w miejscu przebywania osoby bezdomnej. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej.

Świadczenia pieniężne przyznawane są w formie: zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego i stałego.

Świadczenia niepieniężne przyznawane są w postaci: schronienia, gorącego posiłku, ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze względu na stan zdrowia osoby bezdomnej, możliwe jest też przyznanie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.