Kategorie

Archiwalne

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ogłoszenie o naborze

flaga i herb RP

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 522 746,10 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gliwic, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta
w szczególności przy:

 • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
 • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Osoba z niepełnosprawnością może dokonać samodzielnego wyboru osoby asystenta spełniającego poniższe kryteria:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub opiekuna prawnego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 2. ankietę potrzeb (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 3. oświadczenie, o wskazaniu asystenta (w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego – zał. nr 2 do karty zgłoszenia).

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

 • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek 8.00 – 16.30, czwartek 8.00 – 13.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ds@ops.gliwice.eu lub
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP

Wnioski przyjmowane będą do 31.05.2021r.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 29 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 21 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, oraz
 • 8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.