A A A

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (SUO)

Od 01.01.2018 r. wykonawcą usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest firma Lemon Moon. Pełna stawka odpłatności za godzinę wynosi 34,48 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

 • ustawę  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz 1769),
 • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., poz. 1598 z późn. zm.).
 • ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1643)

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.

Zgodnie z art. 50 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Zgodnie z §4 ust.6 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.

Każdorazowo w sprawie ubiegania się o SUO należy kontaktować się z koordynatorem zadania: usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, tel. 032 3359616 (czynne pn. 9:00 – 11:00; wt, śr, pt 8:00 – 10:00; czw. 13:00 – 15:00).

ŚWIADCZENIOBIORCY

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Za osobę samotną rozumie się osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą wstępnych ani zstępnych (art.6 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej).

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ust.2 ustawy o pomocy społecznej). Rodzina w myśl ustawy o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6, pkt 14).

SUO są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

 1. chorych psychicznie,
 2. upośledzonych umysłowo,
 3. wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż OPS działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wykonawcze do art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 11; art. 71 ust. 1 pkt 2; art. 71b ust 6 oraz art. 71b ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm), a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ). W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, między innymi zaburzonych psychicznie, przez podmioty zobowiązane w ramach ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
 • wysokości stawki godzinowej za usługi
 • ilości godzin świadczonych usług
% kryterium dochodowego  Wysokość dochodu na 1 członka rodziny  Osoby samotne  Osoby w rodzinie
634=100% Do 634 zł  nieodpłatnie  nieodpłatnie
Powyżej 100% do 132,5%  634,01 zł – 840,05 zł 1,50% 3,50%
Powyżej 132,5% do 165%  840,06 – 1046,10 zł 3,00% 7,00%
Powyżej 165% do 187,5% 1046,11-1188,75 zł  5,00% 11,00%
Powyżej 187,5% do 220% 1188,76-1394,80 zł 7,00% 15,00%
Powyżej 220% do 237,5% 1394,81-1505,75 zł 11,00% 20,00%
Powyżej 237,5% do 255% 1505,76-1616,70 zł  15,00% 25,00%
 Powyżej 255% do 265%  1616,71-1680,10 zł  22,50% 32,50%
Powyżej 265% do 275%  1680,11-1743,50 zł  30,00%  40,00%
Powyżej 275% do 282,5%  1743,51-1791,05 zł 45,00% 55,00%
Powyżej 282,5% do 290% 1791,06-1838,60 zł 60,00% 70,00%
Powyżej 290% do 310% 1838,61-1965,40 zł  75,00% 85,00%
Powyżej 310% do 330% 1965,41-2092,20 zł 90,00% 100,00%
Powyżej 330%  2092,21 zł  100,00%  100,00%

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (par. 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), zwłaszcza ze względu na:

 1. konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
 2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
 3. konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
 4. zdarzenie losowe.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 25,00 zł.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie z § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

Osoby świadczące SUO muszą posiadać co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących instytucji wskazanych w § 3 ust. 2 ww rozporządzenia: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

MIEJSCE REALIZACJI

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.25 Kodeksu Cywilnego DU z 1964 nr 16 poz. 93.). Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14.12.2005r. w sprawie o sygn. Akt IV SA/GL 467/05 przez pojęcie „miejsca zamieszkania” należy rozumieć gminę, na terenie której zamieszkuje osoba uprawniona do korzystania z usług.

 

Sekcja Logotypów